Politika reklamacija

Politika reklamacija

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača "Službeni glasnik RS" br.62/2014 i Pravilnikom o zaštiti potrošača i načinu i postupku rešavanja reklamacija ENMON d.o.o. Beograd od 21.09.2014. godine, obaveštavamo vas o načinu i mestu ulaganja i rešavanja reklamacija kupaca.

Reklamacija je zakonom regulisani postupak rešavanja prigovora kupca zbog nedostataka na isporučenom proizvodu.

Ukoliko na proizvodu koji ste naručili i preuzeli postoji neki proizvodno tehnološki nedostatak otežava ili onemogućava upotrebu proizvoda na uobičajeni način, imate pravo da podnesete reklamaciju ROPER Co d.o.o. u cilju otklanjanja ovog nedostatka.

Kako i gde izjaviti reklamaciju?

Ukoliko ste nakon preuzimanja proizvoda ustanovili da postoji neki od razloga za ulaganje reklamacije možete da izjavite reklamaciju, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl):

  • Usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena
  • Pisanim putem na adresu poslovne jedinice u kojoj ste kupili proizvod ili na adresu Direkcije Roper co, Karađorđeva 113 a      11260 Umka - Beograd
  • elektronskim putem na mail adresu roperoffice@enmongroup.com ukoliko je roba kupljena preko WEB SHOP-a
  • elektronskim putem na mail adresu roperoffice@enmongroup.com

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i izda reklamacioni list.

Način rešavanja reklamacije

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Lice ovlašćeno za prijem reklamacije je rukovodilac organizacione jedinice ROPER Co d.o.o.

 

NAPOMENA: Cene na sajtu važe isključivo za kupovinu putem WEB SHOP-a. Cene na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim PDV-om. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima (RSD). Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su opisi proizvoda, cene, fotografije ili bilo koji drugi sadržaji bez greške. Raspoloživost robe i dodatne informacije možete proveriti pozivom broja 011 8026 654.